درباره مجله کاشیا

به مجله کاشیا آشنا شوید، مجله کاشیا در مورد دکوراسیون سنتی ایرانی، طراحی اقلیمی و اسلیمی، کاشی کاری اصیل ایران، مجله هنر ایران باستان، میراث هنری ایران بحث خواهد کرد.