تعبیر خواب باد - وزیدن باد شدید در خواب چه مفهومی دارد؟

به گزارش کاشیا، با تعبیر خواب باد وزیدن، تعبیر خواب باد سرد و گرم، تعبیر خواب طوفان، تعبیر خواب باد آرام و تعبیر خواب راه رفتن در خلاف باد همراه ما باشید.

تعبیر خواب باد - وزیدن باد شدید در خواب چه مفهومی دارد؟

سرویس سرگرمی - باد نمایانگر حرکت یا آگاهی ذهن، تاثیرات ناپیدا در زندگی بیننده خواب، ایده ها و مفاهیمی که محرک رویابین هستند می باشد. اگر در رویا دیدید که با باد پرواز می کنید نشان دهنده صعود انرژی جنسی به ذهن شما تا دیدگاهی وسیع تر یا تجربه ای از ادغام را به شما بدهند است. همچنین این خواب می تواند سمبلی از روحیه دریافت و خرسند شدن نیز باشد.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب وزیدن باد شدید

این گونه خواب ها بیانگر غرایز نیرومند، ایده ها و عقایدی محرک شما در زندگی هستند که تاثیر شدیدی بر شما گذاشته اند.

تعبیر خواب باد سخت

محمد بن سیرین گوید:

 • اگر کسی بیند که باد سخت همی جست، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود.
 • اگر بیند که باد چنان سخت بود که درختان راهمی کند و خرابی کرد، دلیل است که اهل آن دیار را بلا ومصیبت از علت طاعون و سرخجه و مانند این رسد.

تعبیر خواب باد وزیدن به روایت امام جعفر صادق

دیدن باد در خواب بر نه و جه بود.

 1. بشارت
 2. فرمانروایی
 3. مال
 4. مرگ
 5. عذاب
 6. کشتن
 7. بیماری
 8. شفا
 9. آسایش

اگر بیند که بر باد نشسته بود، دلیل است که بزرگی و فرمانروایی یابد.

تعبیر خواب گردباد

تعبیر خواب باد گرم و باد سرد

ابراهیم کرمانی: باد سموم در خواب، دلیل بر بیماری های سرد کند و باد معتدل سرد دیدن در خواب، دلیل بیماری شوریده است دران دیار و باد معتدل دیدن، دلیل بر تندرستی بود از مردم آن دیار و موجب نیکوئی و کسب آن دیار کند.

تعبیر خواب باد بردن فرد

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر بیند که او را از جائی به جائی می برد، دلیل که سفری دور کند و دران سفر جاه و بزرگی یابد به قدر آن ک او را باد به زمین برده باشد.
 • اگر بیند که باد بر گرد و تاریکی بود، دلیل بر ترس و بیم و اندیشه آن قوم بود.

جابرمغربی گوید:

 • اگر بیند که او را بادی سخت به سوی آسمان ها برد، دلیل که اجل او نزدیک بود.
 • اگربیند که او را باد از آسمان به زمین آورد، دلیل بود که بیمار گردد و عاقبت شفا یابد.

لیلا برایت: اگر در خواب ببینید که باد شما را به این طرف و آن طرف می کشد، نشانه آن است که به مسافرتى خواهید رفت که براى شما سود و منفعت فراوان دارد.

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که بادمردم آن دیار برگرفت و بر هوا برد، دلیل است که از مردمان شرف و بزرگی یابد.

تعبیر خواب راه رفتن در جهت و خلاف باد

لیلا برایت می گوید:

 • اگر در خواب ببینید که در جهت مخالف باد راه می روید و باد به صورت شما می وزد بیانگر آن است که باید، اعتماد به نفس بیشترى در انجام کارها داشته باشید.
 • اگر در خواب ببینید که در جهت باد راه می روید، نشانه موفقیت در انجام کارها است.

تعبیر خواب باد طوفانی و آرام

هانس کورت می گوید:

 • اگر در خواب ببیند که باد به آرامى می وزد، به معناى آن است که ثروتى فراوان به دست می آورید.
 • اگر در خواب ببینید که باد به شدت در حال وزش است و صداى وحشتناکى را ایجاد نموده، بیانگر آن است که یکى از نزدیکان را از دست می دهید.
منبع: setare.com
انتشار: 15 آذر 1399 بروزرسانی: 15 آذر 1399 گردآورنده: kashia.ir شناسه مطلب: 1298

به "تعبیر خواب باد - وزیدن باد شدید در خواب چه مفهومی دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب باد - وزیدن باد شدید در خواب چه مفهومی دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید